Vóór 17.30 besteld = volgende werkdag geleverd
0317-397330

Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 
 
 
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Office Wageningen, Kamer van Koophandel 53737245, BTW nummer; 850996466.B.01vertegenwoordigd door Dhr. DJB Hansman
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Office Wageningen , verder aan te duiden als “OFWA”, en de wederpartij waarop OFWA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met OFWA een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie OFWA een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OFWA, voor de uitvoering waarvan door OFWA derden dienen te worden betrokken.
1.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden van OFWA te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OFWA en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien OFWA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat OFWA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door OFWA gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Door OFWA verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 OFWA behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.
Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met OFWA eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.2 Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, binden OFWA slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor transacties waarvan naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 kalenderdagen.
3.4 Elke overeenkomst wordt door OFWA aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling door OFWA - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 OFWA is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als ook aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6 OFWA is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de door OFWA verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.7 De wederpartij is gehouden OFWA tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correct uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op levering af magazijn, in Euro, inclusief inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede order-,verzend-, vracht- , vervoers- en administratiekosten,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment dat de goederen het magazijn van verkoper verlaten, is dit voor rekening en risico van de wederpartij.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der prijsfactoren is OFWA gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor OFWA al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5. Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op de door OFWA aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van OFWA vermelde valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder enig beroep op opschorting, verrekening dan wel korting uit welken hoofde van ook.
5.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
5.4 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijzigen tot de doelstelling van haar bedrijf,
heeft OFWA door het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de verleende diensten door OFWA, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de recht op vergoeding van kosten, schade en rente van OFWA.
5.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft OFWA, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De hoogte van de aan OFWA verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-. Een retentierecht van de wederpartij of de compensatie van de wederpartij met tegen vorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door OFWA betwist wordt of rechtsgeldig is.
5.6 Indien OFWA daartoe aanleiding ziet, kan OFWA nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
Artikel 6. Annulering
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst, zulks met een minimum van € 25,-
Artikel 7. Levering en termijnen
7.1 OFWA levert vanaf magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, afhankelijk van de waarde van de opdracht, dat een bijdrage aan verzendkosten in rekening word gebracht.
7.2 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. De genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan OFWA bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
7.3 Overschrijding van de door OFWA opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
7.4 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.
7.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen bij bestellingen voor zover dit door OFWA met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
7.6 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.
7.7 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van OFWA dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
7.8 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
7.9 OFWA is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
7.10 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.
Artikel 8. Transport
8.1 Het risico gaat uiterlijk bij verzending van de (gedeeltelijke) levering op de wederpartij over.
8.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan OFWA is verstrekt, door OFWA als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.
8.3 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke OFWA nu of in de toekomst toekomen jegens de wederpartij, wordt OFWA de volgende bescherming geboden: OFWA behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
9.2 In geval de wederpartij enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met OFWA, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is OFWA gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van OFWA tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
9.3 De wederpartij is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij OFWA bewust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van OFWA.
9.4 Indien de (mede-) eigendom van OFWA door natrekking of door zaaksvermenging tenietgaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op OFWA overgaat. De klant garandeert kosteloos OFWA‘s (mede-)eigendom. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de wederpartij OFWA daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de wederpartij verplicht tot afgifte. Het geldend maken van OFWA’s eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door OFWA van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij is gehouden OFWA ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de wederpartij uit wederverkoop van OFWA’s door haar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan OFWA overgedragen. In geval de goederen door de wederpartij verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet OFWA’s eigendom zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door OFWA geleverde goederen. De wederpartij is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens OFWA nakomt.
Artikel 10. Reclame
10.1 De wederpartij is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijv. de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vervoersdocumenten te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade OFWA binnen 7 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. De beschadigde goederen blijven bij de wederpartij, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclames dan hier genoemd worden niet door OFWA geaccepteerd. Indien de reclame door OFWA gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
10.2 Retourzendingen van goederen worden in beginsel uitgesloten en niet door OFWA geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met haar vooraf gegeven toestemming en met door haar in rekening gebrachte verwerkingskosten. Indien OFWA toelaat, dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van OFWA aan de wederpartij een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van toekenning. De eventuele retourzending dient aangetekend plaats te vinden in de ongeopende, originele verpakking, zonder gebreken en vrij van schade, labels, stickers,etc. De wederpartij draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. De wederpartij dient dan ook het bewijs van retourzending te bewaren. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van OFWA, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de wederpartij en heeft OFWA het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.
10.3 Goederen welke op grond van bijzondere wensen van de klant zijn besteld worden aangemerkt als ‘speciale bestellingen’. Op de website van OFWA zijn tevens goederen verkrijgbaar welke aangemerkt zijn als een ‘speciaal product’. Wanneer een goed een ‘speciaal product’ betreft, staat dit uitdrukkelijk op onze site vermeld. De ‘speciale producten’ en ‘speciale bestellingen’ kunnen niet worden geruild of gecrediteerd.
10.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
10.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 OFWA is nimmer verplicht tot vergoeding van directe of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van OFWA. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 OFWA is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derde aan de wederpartij of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval aan OFWA toerekenbare opzet of grove schuld.
11.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden door OFWA geleverde goederen, is OFWA niet aansprakelijk.
11.4 De wederpartij vrijwaart OFWA en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door OFWA geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van OFWA en/of door haar ingeschakelde derden.
11.5 De aansprakelijkheid van OFWA uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
11.6 Eventuele aanspraken wegens kennelijke gebreken vervallen wanneer de klant deze niet binnen 7 kalenderdagen na afname reclameert. Vervangen onderdelen blijven ons eigendom voor de duur van ons eigendomsvoorbehoud.
11.7 De aansprakelijkheid van OFWA ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie wordt uitgesloten, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen worden gegeven.
Artikel 12. Garantie
12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent OFWA gedurende een nader overeen te komen periode garantie met betrekking tot de door haar geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
12.2 De garantie met betrekking tot de door OFWA geleverde zaken beperkt zich, zowel wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
12.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.
12.4 De garantie vervalt eveneens, indien de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
12.5 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.
12.6 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is OFWA niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.
Artikel 13. Overmacht
13.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
13.2 Indien naar OFWA’ s oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
13.3 Is naar OFWA’s oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
13.4 OFWA is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
13.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Artikel 14. Bescherming gegevens
De wederpartij wordt hierbij medegedeeld dat OFWA de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen (persoons)gegevens te allen tijde vertrouwelijk zal behandelen en beschermen overeenkomstig Nederlands recht.
Artikel 15. Reclamemateriaal
De wederpartij geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel reclamemateriaal van OFWA te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle geschillen tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de Wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar de keuze van OFWA, tenzij anders is overeengekomen.